QUYẾT ĐỊNH SỐ 4164/QĐ-BNN-KHCN TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
- Ban hành kế hoạch của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển nông thôn thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/1/2019 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc