Quy định về Truy xuất nguồn gốc
@@g573y
bxss.me/t/xss.html?%00
Ngày ban hành
: 02/07/2022
Trạng thái
QUYẾT ĐỊNH SỐ 4164/QĐ-BNN-KHCN TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
Ban hành kế hoạch của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển nông thôn thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/1/2019 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc
Ngày ban hành
: 29/10/2021
Trạng thái
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI, ÁP DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ, GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (viết tắt là Đề án 100); Công văn số 1735/BKHCN-TĐC ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai đề án truy xuất nguồn gốc; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 100 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021 - 2030
Ngày ban hành
: 22/06/2021
Trạng thái
THÔNG TƯ 25/2019/TT-BYT QUY ĐỊNH TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ
Thông tư này quy định nguyên tắc, trường hợp truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm, phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là sản phẩm thực phẩm) quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ.
Ngày ban hành
: 30/08/2019
Trạng thái
THÔNG TƯ 74/2011/TT-BNNPTNT của QUY ĐỊNH VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, THU HỒI VÀ XỬ LÝ THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN
Thông tư này quy định việc truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và các cơ quan liên quan.
Ngày ban hành
: 31/10/2011
Trạng thái
TÌM KIẾM VĂN BẢN