TIN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ


(27/05/2021)
Tùy viên sứ quán ta ở Trung Quốc đi thăm ruộng thấy lúa lai của họ tốt quá, khi có được một ít đã chuyển về cho Bộ trưởng Nguyễn Công Tạn.
TÌM KIẾM THÔNG TIN