THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG


(27/06/2021)
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 5 năm 2021 ước đạt 5,01 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2021 đạt 22,58 tỷ USD, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 7,78 tỷ USD, tăng 13%; giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 166 triệu USD, tăng 43,9%; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 3,24 tỷ USD, tăng 12%; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 7,06 tỷ USD, tăng 61,8%. Kim ngạch nhập khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 5 năm 2021 ước đạt 4,37 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2021 đạt 19,57 tỷ USD, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 7,04 tỷ USD, tăng 126,9%; giá trị nhập khẩu chăn nuôi ước đạt 1,52 tỷ USD, tăng 23,2%; giá trị nhập khẩu thuỷ sản ước đạt 0,88 tỷ USD, tăng 25,8%; giá trị nhập khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 1,34 tỷ USD, tăng 42,3%.
TÌM KIẾM THÔNG TIN