TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

(05/07/2021)
Đẩy mạnh triển khai quét mã QR để phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phê duyệt Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn cấp thành phố và cấp huyện; xử lý nghiêm trường hợp thông tin sai lệch về tình hình dịch COVID-19; kiên quyết chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong đầu tư công; khắc phục và chấn chỉnh công tác kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19,… là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tháng 6/2021.
(05/07/2021)
Ngày 1/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện ký ban hành Công văn số 2432/UBND-XDĐT về việc vị trí và quy mô khu đất xây dựng trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố.

TÌM KIẾM THÔNG TIN